Internationale conferentie: "Measuring the Effectiveness of Children’s Rights"

Wanneer: 9 februari 2018

Waar: Egmontpaleis- Kleine Zavel, 8 - 1000 Brussel - België

Volg ons op Twitter #MakeAllChildrenCount

Zoals onderstreept door het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR), hangt het overgangsproces van het vastleggen van kinderrechten in juridisch bindende normen naar de effectieve uitvoering ervan, in grote mate af van de beschikbaarheid van geschikte instrumenten voor beleidsformulering en -evaluatie. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren behoren tot deze essentiële instrumenten (OHCHR, Human Rights Indicators - A Guide to Measurement and Implementation). Het VN-Kinderrechtencomité beveelt systematisch gegevensverzameling aan en om met indicatoren te werken om de uitvoering van het VN-Kinderrechtenverdrag te evalueren.

Dit is een actueel onderwerp en recentelijk zijn verschillende nationale en internationale initiatieven op dit gebied ondernomen. Desondanks is het gebruik van indicatoren nog niet systematisch geworden in het beleid dat gericht is op de tenuitvoerlegging van internationale mensen- en kinderrechtennormen. Tal van vragen over de methodologie en aanpak blijven vandaag de dag nog onbeantwoord.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind heeft terzake expertise uitgebouwd in het kader van haar indicatorenwerken specifieke enquêtes. Met deze conferentie heeft de NCRK tot doel bij te dragen aan het opvullen van vastgestelde lacunes en aan het stimuleren van de uitwisseling van goede praktijken en mogelijke obstakels tussen experts, beleidsmakers, onderzoekers en maatschappelijk middenveld actief in de kinderrechtensector om een gemeenschappelijke basis te vinden voor het meten van de effectiviteit van kinderrechten met oog op hun continue verbetering.

De outputs die van de conferentie worden verwacht, zijn concrete en gezamenlijk ontwikkelde elementen voor richtlijnen over dat onderwerp.

De conferentie werd gestructureerd rond vier kernvragen:

  1. Context: Wat is een effectief instrument om de effectiviteit van kinderrechten te meten?
  2. Hoe kunnen synergieën en verbanden tussen kinderrechtenindicatoren / welzijnsindicatoren en andere meetinstrumenten worden ontwikkeld?
  3. Hoe zorgt men voor een zinvolle participatie van kinderen in het indicatorenwerk?
  4. Hoe kunnen de meest kwetsbare kinderen worden bereikt en opgenomen door systemen voor gegevensverzameling en meetinstrumenten?
Internationale conferentie: "Measuring the Effectiveness of Children’s Rights"