Vijfde en zesde periodiek verslag (2017)

Het vijfde en zesde periodiek verslag (voor de periode van juli 2010 tot juni 2017) dat België overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de rechten van het kind moet opstellen, werd op 20 juli 2017 binnen de vooropgestelde deadline voorgelegd aan het VN-Kinderrechtencomité.

De redactie van dit rapport werd gecoördineerd door het Secretariaat van de NCRK) in nauwe samenwerking met de leden van het intergouvernementeel orgaan van de Commissie en op basis van bijdragen van de administraties. Er werd beroep gedaan op de inzichten van het maatschappelijke middenveld via hun vertegenwoordiging in het onafhankelijk adviesorgaan van de NCRK.

De herziening van de algemene richtlijnen inzake de periodieke rapporten heeft de omvang van de rapporten aanzienlijk beperkt. Het was dan ook onmogelijk om alle ontwikkelingen inzake de kinderrechten in België tot hun recht te laten komen. Gelet op de ondeelbaarheid van de kinderrechten, suggereerde het adviesorgaan van de NCRK zeven thema’s te belichten die prioritair worden geacht in het Belgische kinderrechtenlandschap, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, handicap, onderwijs en justitie.

Dit advieswerd gevolgd door het intergouvernementeel orgaan, dat er een achtste thema aan toevoegde: “een geïntegreerd kinderrechtenbeleid”. Deze thema’s liggen aan de basis van voorliggend rapport.

Het ontwerp van rapport werd op 20 februari 2017 aan het NCRK-adviesorgaan voorgesteld. Uit het formeel en publiekelijk uitgebracht adviesdat is voortgevloeid uit de besprekingen binnen het adviesorgaan, blijkt onder andere dat het rapport meer systematisch de punten ter verbetering alsook de knelpunten in dit opzicht had kunnen vermelden, alsook had kunnen verduidelijken of de toegewezen financiële middelen voldoen om de instrumenten aangenomen ter bevordering van de kinderrechten in werking te stellen. Daarnaast doet het adviesorgaan specifieke suggesties, volgens de structuur van het statelijke rapport, over de volgende thema’s: kerngegevens; onafhankelijk toezichtmechanisme; toewijzing van middelen; vorming over de rechten van het kind; het belang van het kind; eerbiediging van het recht op meningsuiting en participatie van het kind; voorschoolse opvang; jeugdhulp; kinderen met een handicap; geestelijke gezondheid; gezondheidszorg; adequate levensstandaard; recht op onderwijs; recht op vrije tijd; kinderen in migratie; minderjarigen in conflict met de wet; en de ratificatie van internationale mensenrechteninstrumenten.

Het NCRK-intergouvernementeel orgaan heeft kennis genomen van de opmerkingen van het adviesorgaan en het ontwerp van rapport werd desgevallend aangepast om er meerdere in aanmerking te nemen.

De nationale kinderrechtenindicatoren, ontwikkeld door de NCRK, zijn als officiële bijlage toegevoegd aan het Belgisch periodiek rapport en beogen te beantwoorden aan de vraag naar statistische gegevensvan het VN-Kinderrechtencomité.

Het rapport werd besproken in Coormulti op 19 juni 2017 en vervolgens gepresenteerd aan de NCRK-leden tijdens plenaire vergadering van 6 juli 2017. Het rapport werd aangenomen bij consensus onder de huidige stemgerechtigde leden van de NCRK.

Voor deze huidige rapportagecyclus voor België worden de alternatieve en /of parallelle rapporten van de niet-gouvernementele organisaties en nationale mensenrechteninstellingen verwacht op 1 maart 2018 door het VN-Kinderrechtencomité.

De pre-sessie van het Comité, tijdens dewelke de list of issues voor België zal worden opgesteld, is gepland van 4 tot 8 juni 2018.

Rapport

Documenten om te downloaden