Periodieke verslaggeving België aan het VN-Kinderrechtencomité

Periodieke verslaggeving België aan het VN-Kinderrechtencomité

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind gaat op regelmatige basis na of de rechten die in het VRK en in de bijgaande optionele protocollen opgenomen zijn, toegepast worden. In dit Comité zetelen onafhankelijke experts uit verscheidene landen. De controle verloopt onder meer via rapporten en de bespreking ervan.

In beginsel om de vijf jaar moeten de lidstaten een rapport indienen met daarin een stand van zaken over de toepassing van het genoemde verdrag en de geratificeerde protocollen. De redactie gebeurt aan de hand van richtlijnen (“guidelines”) die het Comité overmaakt. In België stelt de NCRK sinds 2007 het vijfjaarlijkse rapport op, met bijlagen.

Na ontvangst van het Statelijke rapport en met inachtneming van de alternatieve en/of parallelle rapporten van NGOs en Nationale Mensenrechteninstellingen zendt zendt het Comité in eerste instantie het land een “list of issues” toe, een vragenlijst die schriftelijk beantwoord dient te worden door het land dat bestudeerd wordt. Daarna wordt een constructieve dialoog opgezet door het VN-Kinderrechtencomité met het land in kwestie.

Na de mondelinge voorstelling maakt het Comité zijn “concluding observations” over, met de bedoeling dat het land er zo snel mogelijk – en uiterlijk tegen de volgende rapportering – rekening mee houdt.

In dit rapportageproces spelen NGO’s en nationale mensenrechteninstellingen (NHRI) een belangrijke rol. Om de impact van overheidsinitiatieven op rechthebbenden - kinderen - te begrijpen, is het essentieel dat het VN-Kinderrechtencomité het perspectief van NGO’s, NHRI’s en de kinderen zelf verneemt. Deze nationale actoren worden dan ook uitgenodigd om alternatieve en / of parallelle rapporten in te dienen bij het VN-Kinderrechtencomité. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

Documenten om te downloaden