Leden van de Commissie

Samenwerkingsakkoord van de 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind.

Artikel 3
De Commissie is samengesteld uit stemgerechtigde leden en leden met raadgevende stem. Bij hun aanwijzing wordt rekening gehouden met hun kennis van, hun ervaring in en hun belang bij de materie van de rechten van de mens en van de rechten van het kind.

1. Stemgerechtigde leden:
Uiterlijk drie maanden na hun vorming wijzen de Franse gemeenschapsregering, de Duitstalige gemeenschapsregering, de Waalse gewestregering, het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie telkens een stemgerechtigd lid en diens plaatsvervanger aan. Binnen dezelfde termijn wijzen de federale regering en de Vlaamse Regering telkens twee stemgerechtigde leden en hun plaatsvervangers aan.
https://ncrk-cnde.be/nl/alles-over-...

2. Leden met raadgevende stem:
a) alle ministers belast met federale, gemeenschaps-of gewestelijke aangelegenheden. Uiterlijk drie maanden na hun aanstelling mogen deze zich laten vertegenwoordigen en een plaatsvervanger aanduiden;

b) de vertegenwoordiger van het College van Procureurs-generaal die bevoegd is voor jeugdbescherming;

 • Vertegenwoordiger
  VANVELTHOVEN Wendy, Advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel
 • Plaatsvervanger
  DRUANT Fabienne, Crimimologue-coordinatrice Parquet général cour d’appel de Bruxelles
  BOONE Maria Elisabeth, Criminoloog Nederlandstalige coordinatrice

c) een vertegenwoordiger aangeduid door de Unie der Nederlandstalige Jeugdmagistraten en een vertegenwoordiger aangeduid door de «Union francophone des magistrats de la jeunesse»;

Unie der Nederlandstalige Jeugdmagistraten

 • Vertegenwoordiger
  SUYKERBUYK Tine, Jeugd- en familierechter – Jeugdrechtbank ; voorzitster van de Unie Nederlandstalige Jeugdmagistraten
 • Plaatsvervanger
  VROMAN Frederic, Advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent

Union francophone des magistrats de la jeunesse

 • Vertegenwoordiger
  JANSSENS Eric, Parquet Jeunesse, Palais de Justice de Nivelles
 • Plaatsvervanger
  MAINIL Françoise, Juge de la Jeunesse, Mons

d) een vertegenwoordiger van de «Union des Conseillers et Directeurs de l’aide à la jeunesse» en een vertegenwoordiger van de comités voor bijzondere jeugdzorg»;

Union des Conseillers et Directeurs de l’aide à la jeunesse

 • Vertegenwoordiger
  TBC
 • Plaatsvervanger
  MOREAU Dominique, Service de protection judiciaire Liège

Comités voor bijzondere jeugdzorg

 • Vertegenwoordiger
  LOUWAGIE Jole, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

e) een vertegenwoordiger van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en een vertegenwoordiger van «l’Association des provinces wallonnes», aangewezen door deze verenigingen;

Vereniging van de Vlaamse Provincies

 • Vertegenwoordiger
  BISSCHOPS Bart
  Association des provinces wallonnes
 • Vertegenwoordiger
  DELCOURT Margaux

f) een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en een vertegenwoordiger van de « l’Union des Villes et Communes de Wallonie» en een vertegenwoordiger van de «Association de la Ville et des Communes» van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, aangewezen door deze verenigingen;

Union des Villes et Communes de Wallonie

 • Vertegenwoordiger
  VERSTRAETEN Natacha

Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten

 • Vertegenwoordiger
  WALRAVENS Leen

Brulocalis

 • Vertegenwoordiger
  Geen vertegenwoordiger aangewezen

g) zes vertegenwoordigers van de nietgouvernementele organisaties, van wie drie aangewezen door de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en drie door de « Coordination des ONG pour les droits de l’enfant »;

Coordination des ONG pour les droits de l’enfant

 • Vertegenwoordiger
  VAN KEIRSBILCK Benoît, Défense des Enfants International (DEI)
  JANSSEN Ann-Françoise, Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté
  LAFFINEUR Julianne, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant
 • Plaatsvervanger
  GANGNEUX Eva, Défense des Enfants International (DEI)
  MAHY Christine, Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté
  D’HAESE Marie, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

 • Vertegenwoordiger
  VAN DE WIELE Koen, Kinderrechtencoalitie
  DECLERCQ Sibille, Awel
  STES Wouter, Plan België

h) twee vertegenwoordigers van Vlaamse universiteiten en twee van Franstalige universiteiten, aangewezen door de Vlaamse Interuniversitaire Raad en door de « Conseil interuniversitaire francophone» van de Franse Gemeenschap;

Aangewezen door l’ARES- Académie de recherche et d’enseignement supérieur

 • Vertegenwoordiger
  FIERENS Jacques, Université de Namur
  VAN DROOGHENBROECK Sébastien, Université Saint-Louis
 • Plaatsvervanger
  BEAGUE Maïté, Université de Namur
  DE SCHUTTER Olivier, Université Catholique de Louvain

Aangewezen door de Vlaamse Interuniversitaire Raad

 • Vertegenwoordiger
  Prof. dr. PUT Johan, Katholieke Universiteit Leuven
  Prof. VANDENHOLE Wouter, Universiteit Antwerpen
 • Plaatsvervanger
  VAN VOOREN Ellen, Kenniscentrum Kinderrechten vzw
  Prof. SWENNEN Frederik, Universiteit Antwerpen

i) vijf vertegenwoordigers van de erkende administraties en instellingen die zich inzonderheid bezighouden met het welzijn van kinderen, waarvan twee aangewezen door de Vlaamse regering, twee door de Franse gemeenschapsregering en een door de Duitstalige gemeenschapregering;

Aangewezen door de Vlaamse Regering

 • Vertegenwoordiger
  VAN HAELST Joost, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Team Jeugd
  KETS Anthony, Departement Onderwijs en Vorming

Aangewezen door de regering van de Franstalige Gemeenschap

 • Vertegenwoordiger
  DIEU Anne-Marie, Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse
  Dominique ROSSION, Office de la Naissance et de l’Enfance
 • Plaatsvervanger
  Evelyne JADOT, Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse
  Anne BAUDAUX, Office de la Naissance et de l’Enfance

Aangewezen door de regering van de Duitstalige Gemeenschap

 • Vertegenwoordiger
  Marc HAMEL, Jugendgerichtsdienst
 • Plaatsvervanger
  Yanaël POMMÉE, Referent Fachbereich Jugendhilfe

j) de Kinderrechtencommissaris, de « Délégué général aux droits de l’enfant» en een persoon met de functie van bemiddelaar, aangeduid door de Duitstalige Gemeenschap;

Le Délégué général aux droits de l’enfant

 • Vertegenwoordiger
  LAQDIM Solayman
 • Plaatsvervanger
  VAN DER STRAETEN Karin

De Kinderrechtencommissaris

 • Vertegenwoordiger
  VRIJENS Caroline
 • Plaatsvervanger
  CNUDDE Hilde
  ACKAERT Leen

Ombudsman van de Duitstalige Gemeenschap

 • Vertegenwoordiger
  HARDT Marlene

k) een vertegenwoordiger van het Belgisch Comité voor UNICEF en een vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;

UNICEF

 • Vertegenwoordiger
  DOMINICY Maud
 • Plaatsvervanger
  CEUPPENS Dominique

MYRIA

 • Vertegenwoordiger
  LE COCQ Patricia
 • Plaatsvervanger
  BEYS Mathieu

l) een vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies en een vertegenwoordiger van de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », die ervaring hebben in familie -en/of jeugdaangelegenheden;

Ordre des barreaux francophones et germanophone

 • Vertegenwoordiger
  DELBROUCK Cécile, Avocat au barreau de Liège
 • Plaatsvervanger
  VERLINDEN Juan, Avocat au barreau de Bruxelles

Orde van Vlaamse Balies

 • Vertegenwoordiger
  VAN DER MUSSELE Eric, Advocaat Balie Antwerpen
 • Plaatsvervanger
  DECOCK Geert, Advocaat Balie Gent

m) vijf vertegenwoordigers van de kinderen en jongeren zelf, zijnde een vertegenwoordiger van de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap, een vertegenwoordiger van de Vlaamse Scholierenkoepel, twee vertegenwoordigers van de « Conseil de la jeunesse d’expression française» van de Franse Gemeenschap en een vertegenwoordiger van de « Rat der Deutschsprachigen Jugend »

Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap

 • Vertegenwoordiger
  De 2 VN-jongerenvertegenwoordigers jeugd van de Vlaamse jeugdraad

Vlaamse Scholierenkoepel

 • Vertegenwoordiger
  Geen vertegenwoordiger aangewezen

Forum des jeunes

 • Vertegenwoordiger
  DE WULF Gauthier
 • Plaatsvervanger
  SCAUFLAIRE Mickaël

Rat der Deutschsprachigen Jugend

 • Vertegenwoordiger
  Dana MATTAR

Documenten om te downloaden