Bureau

Opdrachten

De opdracht van het Bureau bestaat erin:

 • erover te waken dat de opdrachten en beslissingen van de Commissie worden uitgevoerd;
 • toe te zien op de evenwichtige samenstelling van de werkgroepen;
 • het ontwerp van jaarverslag, opgesteld door de Voorzitter, te bespreken en goed te keuren alvorens het wordt voorgesteld aan de leden in plenaire zitting;
 • de benutting van het budget goed te keuren.
 • fungeren als ontmoetingsplatform voor het intergouvernementeel orgaan en het adviesorgaan. Adviezen van het Adviesorgaan worden aan het Bureau meegedeeld bij wijze van kennisgeving. Er wordt louter akte van genomen. Ze dienen noch kunnen er ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Samenstelling

Het Bureau is samengesteld uit zeven leden, evenals uit de Voorzitter en beide Ondervoorzitters.
Drie van de zeven Bureauleden zijn leden van het adviesorgaan. De stemgerechtigde leden beslissen wie van hen in het Bureau zetelt.De Commissie duidt bij gewone meerderheid van de aanwezige leden, op basis van een lijst met kandidaten die door het Secretariaat wordt overgemaakt, de leden van het adviesorgaan aan die in het Bureau zetelen.
Het mandaat van de leden van het adviesorgaan die in het Bureau zetelen geldt voor de duur van twee jaar.

Leden:

 • Mevr. Kristel STOUFFS, Federale Regering
 • M. Benoît PARMENTIER, Regering van de Franstalige Gemeenschap
 • Dhr. Filip MICHIELS, Vlaamse Regering
 • Dhr Lander PICCART, Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • M. Jacques FIERENS, Conseil Interuniversitaire de la Communauté française
 • Mevr. Carolien PATYN, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
 • M. Juan VERLINDEN, Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique