Alles over de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK)

Alles over de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK)

De NCRK is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren die bij samenwerkingsakkoord door de betrokken Belgische overheden zijn aangeduid. De werkzaamheden zijn gericht op een bijdrage aan Belgische rapporteringsopdrachten ten aanzien van internationale instanties en op het formuleren van algemene beleidsaanbevelingen. Het overleg beperkt zich onder andere tot de in het samenwerkingsakkoord genoemde actoren.

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Verdrag inzake de Rechten van het Kind(VRK) aan. In België kreeg dit Kinderrechtenverdrag op 15 januari 1992 kracht van wet. Het heeft betrekking op alle personen jonger dan 18 jaar.

Met het Verdrag engageert België zich ertoe toe te zien op de toepassing van de kinderrechten. Om een controle hierop mogelijk te maken, voorziet het VRK dat alle Verdragsstaten in beginsel vijfjaarlijks over de vooruitgang van kinderrechten een rapport maken voor het VN-Kinderrechtenverdrag in Genève.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft, naar aanleiding van de analyse van het eerste periodieke rapport van België over de tenuitvoerleging van het VRK, de oprichting aanbevolen van een permanent mechanisme dat wordt belast met “de coördinatie en de evaluatie van, alsook het toezicht op het beleid inzake de bescherming van het kind, teneinde zich ervan te vergewissen dat het verdrag zowel op federaal als op lokaal vlak volledig wordt nageleefd en toegepast”.

Als antwoord op deze aanbeveling werd op 19 september 2005 een samenwerkingsakkoord gesloten tot oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van de Kind.

Documenten om te downloaden