• Vous êtes ici :
 • Accueil
 • /
 • Actualiteit

Actualiteit

20/11/2020

 • Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties.

Vandaag, 20 november 2020, is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze symbolische dag vraagt Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, met de publicatie van haar eindrapport en de lancering van haar campagne, aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties.
Want zij zijn vaak heel onzichtbaar in onze samenleving. En toch, zie je ze overal. Ze zitten in de jeugdbeweging, volgen muziekles. Ze wachten op de bus, of spelen op het speelplein. Misschien voetballen ze, misschien zitten ze thuis achter de spelcomputer. Misschien ken je ze niet. Misschien wel.
Onzichtbare kinderen. Kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn. Die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn. Kwetsbaar, door de omstandigheden waarin ze leven of de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Kinderen die opgroeien in een moeilijke gezinssituatie. Kinderen die geconfronteerd worden met discriminatie, racisme, pestgedrag, geweld. Kinderen op straat. In armoede. (te) Jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis.
Vandaag worden zij onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet gehoord.
Daarom schreef de Kinderrechtencoalitie en haar lidorganisaties het rapport ‘Zie mij ! Onzichtbare Kinderen en hun Rechten’.
De bijdrages in deze publicatie zijn geschreven vanuit de dagelijkse praktijk en werking van lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie. Van welke groepen stellen zij in hun dagelijkse werking vast dat ze onzichtbaar zijn ? Wat zijn de aandachtspunten hierover ? Welke beleidsaanbevelingen kunnen we hieruit formuleren ?

De Kinderrechtencoalitie wil deze groep onzichtbare kinderen een stem geven.

Naast het rapport lanceert de Kinderrechtencoalitie een campagne om onzichtbare kinderen zichtbaar te maken door middel van 12 echte verhalen, van echte kinderen in echte situaties. Hier, in België. Ze vertellen twaalf verhalen, amper een fractie van de duizenden verhalen die eigenlijk verteld zouden moeten worden. Maar ze moeten érgens beginnen.
Het rapport en de verhalen lees je op www.onzichtbarekinderen.be.

Actualiteit
Actualiteit
Actualiteit

Deel je mee het verhaal van Amelie, Dylan en Samira ? Bedankt !

06/2020

 • COVID-19 : Aanbevelingen van leden van het Adviesorgaan van de NCRK gericht naar de Groep van Experten die belast is met de Exit-strategie

De huidige gezondheidscrisis raakt alle kinderen en jongeren en daagt de kinderrechten uit. Ondanks de respons van de overheden en de initiatieven en enorme inzet van professionals in de betrokken sectoren is het duidelijk dat de ingrijpende coronamaatregelen die opgelegd worden om de volksgezondheid te beschermen, tot een aanzienlijke uitholling van de kinderrechten leiden. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem de volgende aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exit-strategie :

 • Kinderrechten expliciet inschrijven op de agenda van de GEES en de subwerkgroepen en kinderrechtenexperten uit te nodigen en te betrekken bij hun werkzaamheden. Deze experten zouden de subwerkgroepen en de GEES kunnen aanmoedigen om kinderrechten en het belang van het kind steeds prioritair en transversaal in ogenschouw te houden bij het verder uittekenen van de exit-strategie en de maatregelen die op langere termijn genomen kunnen worden.
 • Kennis nemen van de reeds uitgebrachte aanbevelingen die onder andere tot de Parlementen en Regeringen werden gericht (zie bijlage).
 • Een kindgerichte communicatie verzorgen via kanalen die voor kinderen en jongeren toegankelijk zijn.
 • Kinderen en jongeren zelf aan het woord laten en ze op een zinvolle manier betrekken in het uittekenen van de exit-strategie en in de eventuele evaluatie van de genomen maatregelen.
 • Ervoor zorgen dat de sociale en economische maatregelen inspelen op de kwetsbaarheid van de kinderen en jongeren en ongelijkheden herstellen om zo duurzame effecten te bereiken. Het is noodzakelijk dat de bezuinigingsmaatregelen, indien zij worden genomen, de ongelijkheden niet verder verdiepen.

COVID-19-Aanbevelingen van leden van het Adviesorgaan van de NCRK

Bekijk de bijlagen :
Aanbevelingen DGDE-OEJAJ
Aanbevelingen KRC-KiReCo-KeKi
Aanbevelingen UNICEF
Aanbevelingen CODE-KiReCo

09/2019

 • Verkiezingen 2019 : Samen werken aan beleid in het belang van àlle kinderen !

Memorandum 2019 van het Voorzitterschap van de NCRK dat naar alle partijen wordt gestuurd tijdens de verkiezingen

Brief van het adviesorgaan aan de ministers-presidenten van de verschillende regeringen.

(illustratie : https://fr.freepik.com/)

 • studiedag “Wanneer gaat de deur op slot ?”

Het Contactcomité van Organisaties in de Jeugdzorg (COJ) in Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met De Wissel vzw, UCLL, LINC en het NICC, een studiedag met als titel “Wanneer gaat de deur op slot ?” Reflecties over beveiliging van en verbinding tussen jongeren en samenleving, op vrijdag 18 oktober 2019 (van 09u30 tot 16u) in het VAC Leuven (Diestsepoort 6, 3000 Leuven).

De komende maanden en jaren, en ten laatste op 1 september 2022, treedt het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht in werking. Het decreet belooft meer duidelijkheid : een reactie op een jeugddelict (het vroegere MOF, als misdrijf omschreven feit) wordt duidelijk onderscheiden van een reactie op een verontrustende situatie (VOS). Ook de gesloten plaatsing dient gescheiden te gebeuren : geen jongeren met een VOS-statuut meer in de gemeenschapsinstellingen. Private organisaties zullen deze geslotenheid organiseren. Dit alles roept echter heel wat vragen op en opent het debat. Wat is gesloten opvang ? Wat houdt vrijheidsberoving in ? Wat betekent het kader van geslotenheid/beveiliging als context voor de jongere en de samenleving ? Wanneer gaat de deur op slot ?

Meer informatie over de studiedag, programma en registratie op : https://www.law.kuleuven.be/linc/activiteiten/studiedag_jongeren_samenleving.pdf.

11/2018

 • Report Card 15 van het UNICEF Onderzoekscentrum Innocenti :

An Unfair Start : Inequality in Children’s Education in Rich Countries

Leven in een rijk land biedt geen garantie voor gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind. Dat blijkt uit de Report Card 15 van het UNICEF Onderzoekscentrum Innocenti gepubliceerd op 30 oktober 2018 met de titel "Een oneerlijke start : ongelijkheid in onderwijs bij kinderen in rijke landen". Het rapport geeft een ranglijst van 41 lidstaten van de EU en de OESO volgens de omvang van ongelijkheden op het vlak van onderwijs in kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Het rapport gebruikt de meest recente gegevens om het verband tussen de prestaties van kinderen en factoren zoals het beroep van de ouders, migratieachtergrond, gender en schoolkenmerken te onderzoeken. De Report Card 15 bevestigt opnieuw dat in België de socio-economische situatie van kinderen een te grote invloed heeft op slaagkansen in onderwijs.

Volgens het rapport verdienen alle kinderen dezelfde kansen om te leren en de nodige capaciteiten voor hun toekomstig leven te ontwikkelen. Het onderwijsbeleid speelt een belangrijke rol bij het wegwerken van de oorzaken van ongelijkheid

De Report Card 15 identificeert de volgende aanbevelingen om ongelijkheid in het onderwijs van kinderen te verminderen :

 Garandeer kwalitatief voorschools onderwijs en opvang voor alle kleuters.
 Zorg ervoor dat alle kinderen een goed minimumniveau van basisvaardigheden behalen.
 Verminder de impact van socio-economische ongelijkheden.
 Voorkom genderongelijkheid op het vlak van prestaties.
 Produceer meer kwalitatief, vergelijkbaar onderzoeksmateriaal in en tussen landen inclusief longitudinaal onderzoek.
 Focus op gelijkheid, niet alleen op gemiddelden.

06/2018

02/2018