Kindvriendelijke versie van de Slotbeschouwingen van de VN-Commissie voor de rechten van het kind

Naast de dertigste verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (CRC) is 2019 ook het jaar waarin de interactieve dialoog van België met het Comité van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind (CRC) plaatsvond. Naar aanleiding van deze dialoog heeft dit Comité Slotbeschouwingen (Concluding Observations, COBs) voor ons land aangenomen met belangrijke aanbevelingen voor de uitvoering van de rechten van het kind.

Deze COBs zijn niet alleen het resultaat van een rapporteringsproces, maar zijn vooral het begin van een collectief en langdurig werk om de doeltreffendheid van de rechten van alle kinderen in België te verbeteren.

Een van de eerste taken die moeten worden uitgevoerd is de verspreiding van deze COBs, met name onder kinderen. Daarom is de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) van plan een gemeenschappelijke (nationale), kindvriendelijke versie van de Slotopmerkingen op te stellen, gesteund door al haar leden, zowel uit het maatschappelijk middenveld als uit overheidskringen.
Deze versie zal door alle actoren op het gebied van kinderrechten in België worden gebruikt, onder meer bij hun bewustmakings-, voorlichtings- en opvoedingsactiviteiten en bij hun kinderparticipatieprojecten.

Dit eerste project zal volledig participatief zijn. Dit betekent dat kinderen als effectieve partners worden beschouwd gedurende het hele project, vanaf het ontwerp van de gebruikte methodologie.

Aanbesteding voor de algemene coördinatie van het project- indiening ten laatste op 7 december 2020