Samenstelling

De rijke en veelzijdige samenstelling van de NCRK, waarin zowel vertegenwoordigers van regeringen als van het maatschappelijk middenveld bijeenkomen, maakt onder andere dat de Commissie zijn rol als overlegplatform inzake kinderrechten optimaal kan vervullen.

De Commissie telt negen stemgerechtigde leden die optreden als vertegenwoordigers van de betrokken regeringen van België.

De leden met raadgevende stem vertegenwoordigen alle ministers en staatssecretarissen van wie het beleid betrekking heeft op kinderen, betrokken administraties, de comités voor bijzondere jeugdzorg en de lokale entiteiten (via de verenigingen van steden en gemeenten en van de provincies), de magistratuur en advocatuur, universiteiten, NGO’s, Unicef en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de Kinderrechtencommissarissen en de kinderen en jongeren zelf in de Commissie.

De Commissievoorzitter beschikt over een voltijds mandaat van vijf jaar en heeft een Secretariaat ter beschikking. Het Voorzitterschap wordt sinds oktober 2016 waargenomen door Mevr. Karen Van Laethem.

Beide Vice-voorzitters voeren hun functie vrijwillig uit, evenals de leden van het Uitvoerend Bureau en de overige Commissieleden. Er is één vice-voorzitter aangeduid door de Vlaamse gemeenschap en één door de Franse gemeenschap. Reeds meerdere jaren wordt het Vlaamse ondervoorzitterschap dienstdoend waargenomen door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (afdeling Jeugd), in de persoon van Dhr. Joost Van Haelst, kinderrechtencoördinator.

In juni 2015 werd de structuur van de NCRK herzien ter verduidelijking van haar dubbele opdracht, met name ’overheidsondersteuning’ en ’onafhankelijk advies’, en van de rol van de verscheidene ledengroepen binnen de NCRK (middenveld, beroepsgroepen, vertegenwoordigers van administraties/ministers, vertegenwoordigers van de regeringen). Twee beslissingsorganen werden in het kader van die opdrachten opgericht, namelijk: het intergouvernementeel orgaan (GOV), exclusief samengesteld uit stemgerechtigde leden; en het adviesorgaan (ADV), exclusief samengesteld uit adviserende leden met een autonome stem. Deze laatstgenoemde voorwaarde impliceert de uitsluiting van vertegenwoordigers van ministers en administraties.

In het Bureau zetelen sinds deze hervorming zowel vertegenwoordigers van de GOV als van de ADV.

U vindt de concrete samenstelling van deCommissie, het Uitvoerend Bureau, de GOV en het ADV in de webpagina’s gewijd aan deze organen.

De Commissie komt minstens twee maal per jaar bijeen in plenaire zitting.

De Commissie beschikt over een huishoudelijk reglement waarin de samenstelling en werking van de Commissie nader wordt toegelicht.

Documenten om te downloaden