Gecombineerde vijfde en zesde VRK-verslag van België

Het is een algemene en herhaalde aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de uitwerking van de periodieke verslagen. Het Adviesorgaan heeft in kader van het gecombineerde vijfde en zesde periodieke verslag van België over de tenuitvoerlegging van het VN-Kinderrechtenverdrag aldus twee adviezen uitgebracht over op sleutelmomenten bij het opstellen van het dit verslag.

Aanvang van het redactieproces

De herziening van de algemene richtlijnen inzake de periodieke rapportering heeft de omvang van de rapporten aanzienlijk beperkt. Het is dan ook onmogelijk om alle ontwikkelingen inzake de kinderrechten in België tot hun recht te laten komen. Gelet op de ondeelbaarheid van de kinderrechten, suggereerde het adviesorgaan van de NCRK zeven thema’s te belichten die prioritair worden geacht in het Belgische kinderrechtenlandschap, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, handicap, onderwijs en justitie.

Dit advies werd gevolgd door het intergouvernementeel orgaan, dat er een achtste thema aan toevoegde: “een geïntegreerd kinderrechtenbeleid”. Deze thema’s liggen aan de basis van het vijfde en zesde gecombineerd periodiek rapport.

Reactie op het ontwerprapport

Het ontwerp van rapport werd in februari 2017 aan het NCRK-adviesorgaan voorgesteld. Uit het formeel en publiekelijk uitgebracht advies dat is voortgevloeid uit de besprekingen binnen het adviesorgaan, blijkt onder andere dat het rapport meer systematisch de punten ter verbetering alsook de knelpunten in dit opzicht had kunnen vermelden, alsook had kunnen verduidelijken of de toegewezen financiële middelen voldoen om de instrumenten aangenomen ter bevordering van de kinderrechten in werking te stellen. Het NCRK-intergouvernementeel orgaan heeft kennis genomen van de opmerkingen van het adviesorgaan en het ontwerp van rapport werd desgevallend aangepast om er meerdere in aanmerking te nemen.