Samenstelling NCRK

De Commissievoorzitter beschikt over een voltijds mandaat van vijf jaar en heeft een Secretariaat ter beschikking dat voltijds bemand is.

Beide vice-voorzitters voeren hun functie vrijwillig uit, evenals de leden van het Uitvoerend Bureau en de overige Commissieleden. Er is één vice-voorzitter aangeduid door de Vlaamse gemeenschap en één door de Franse gemeenschap.

De Commissie telt daarnaast negen stemgerechtigde leden en ruim tachtig adviserende leden.

Elk van de stemgerechtigde leden treedt op als vertegenwoordiger van één van de betrokken regeringen.

Naast alle ministers en staatssecretarissen van wie het beleid betrekking heeft op kinderen, enkele betrokken administraties, de comités voor bijzondere jeugdzorg en de lokale entiteiten (via de verenigingen van steden en gemeenten en van de provincies), worden de magistratuur en advocatuur, universiteiten, NGO’s, Unicef en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de Kinderrechtencommissarissen en de kinderen en jongeren zelf in de Commissie vertegenwoordigd met raadgevende stem.

Ter verduidelijking van de dubbele opdracht van de NCRK, met name 'overheidsondersteuning' en 'onafhankelijk advies', en van de rol van de verscheidene ledengroepen binnen de NCRK (middenveld, beroepsgroepen, vertegenwoordigers van administraties/ministers, vertegenwoordigers van de regeringen) in het kader van die opdrachten, werden tijdens de plenaire zitting van 8 juni 2015 twee beslissingsorganen opgericht.

Het intergouvernementeel  orgaan (GOV) is belast met de intergouvernementele opdrachten van de NCRK en bijgevolg exclusief samengesteld uit stemgerechtigde leden (MVD).

Het adviesorgaan (ADV) heeft een onafhankelijke adviserende opdracht en is bijgevolg exclusief samengesteld uit adviserende leden met een autonome stem. Deze laatstgenoemde voorwaarde impliceert de uitsluiting van vertegenwoordigers van ministers en administraties.


U vindt de concrete samenstelling van de Commissie, het Uitvoerend Bureau, GOV en ADV  terug in de ledenlijst.

De vergadersverslagen van het Uitvoerend Bureau, GOV en ADV zijn toegankelijk voor NCRK-leden via de ledenpagina van deze website.

De Commissie beschikt over een huishoudelijk reglement waarin de samenstelling en werking van de Commissie nader wordt toegelicht. De Commissie komt minstens twee maal per jaar bijeen in plenaire zitting en bespreekt daar onder meer de resultaten van de werkzaamheden in werkgroep.

Jaarlijks wordt een verslag betreffende de werkzaamheden opgesteld.