Internationale links

 

Internationale organisaties

VN-Comité voor de rechten van het kind

Het VN-Comité voor de Rechten van het kind is samengesteld uit onafhankelijke experten die de rapporten over de toepassing van kinderrechten die de Verdragspartijen (waaronder België) om de vijf jaar indienen, lezen en becommentariëren. Het Comité ziet op die manier toe of kinderrechten in verschillende landen gerespecteerd worden en geeft aanbevelingen aan de landen over waar er nog werk aan de winkel is. Op de site vind je de data van de besprekingen van de rapporten, de aanbevelingen die ze al deden per land, …

De site is Engelstalig of Franstalig.

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

 
VN Hoog Commissaris voor de rechten van de mens (Office of the High Commissioner for human rights)

Op de site vind je de universele verklaring van de rechten van de mens in meer dan 300 verschillende talen, evenals alle basisverdragen inzake mensenrechten. Het is dé referentiewebsite voor een overzicht van en meer informatie over internationaal recht en mensenrechtenthema’s, de mensenrechtenorganen (waaronder het V.N.–Kinderrechtencomité), mensenrechteninstrumenten, nationale mensenrechteninstituten, evenals het veldwerk dat het kantoor van de Hoog Commissaris verricht in het kader van onder meer regionale kantoren en landenkantoren.
De V.N.-Hoog Commissaris staat in voor de mensenrechtenbenadering binnen het geheel aan acties die de V.N. onderneemt. Het mandaat bestaat erin mensenrechtenschendingen te voorkomen, de eerbied voor alle mensenrechten te waarborgen, de internationale samenwerking in dat kader te bevorderen, activiteiten binnen de V.N. die erop betrekking hebben te coördineren en algemeen de integratie en versterking van de mensenrechten binnen de V.N. te waarborgen.

De site is Engelstalig. Een groot aantal documenten is tevens toegankelijk in het Frans.

www.ohchr.org

 
VN-mensenrechtenraad

De Mensenrechtenraad is een intergouvernementeel orgaan van 47 Staten binnen de V.N.-structuur. Het staat in voor de bevordering van de promotie en bescherming van mensenrechten wereldwijd. De Raad werd op15 maart 2006 opgericht door de Algemene Vergadering van de VN, met als voornaamste doelstelling om situaties van mensenrechtenschendingen aan te kaarten en ter zake aanbevelingen te formuleren.

EN (www.ohchr.org)
FR (www.ohchr.org)

 
Unicef International

Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld. Op de site vind je informatie over de programma’s van UNICEF, kinderrechten, de Speciale zitting voor kinderen (www.unicef.org/specialsession), … Een ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren om hun mening te uiten over kinderrechten (voices of youth - www.unicef.org/voy). Een leerplaats met info over kinderrechten en een leerkrachtenplaats. De site is zowel Frans- en Engelstalig als Spaans. Je vindt er ook de documenten “A world fit for children” en de “Unicef- Progress for children-rapporten”.

De site is Engelstalig of Franstalig.

www.unicef.org

 
International labour organisation (ILO)

De Internationale Arbeidsorganisatie is een agentschap van de V.N. dat regeringen, werkgevers en werknemers van de Verdragsstaten samenbrengt om samen te werken aan waardige werkomstandigheden over de hele wereld.
Onder meer de regelgeving, programma’s en acties tegen kinderarbeid zijn door de ILO geïnspireerd;

www.ilo.org

 

Regionale organisaties

Europese Unie

  
Raad van Europa

 

Niet-gouvernementele internationale organisaties

Children rights information network (CRIN)

De CRIN site bevat honderden rapporten die te maken hebben met kinderrechten en actueel nieuws vanuit het internationale kinderrechtenveld. De site is Engelstalig en tevens gedeeltelijk naar het Frans vertaald.

www.crin.org

 
Child rights connect

Child rights connect is een netwerk van 80 internationale en nationale NGO’s die samenwerken om de goede toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) te bevorderen. Ze is in 1983 ontstaan, tijdens de redactie van het IVRK.

http://www.childrightsconnect.org

 

Niet-gouvernementele Europese organisaties

European network of ombudspersons for children

Deze site bevat informatie over de activiteiten en standpunten van ENOC (Europees netwerk van Kinderombudsdiensten) met links naar de aangesloten organisaties. Deze site is Engelstalig.

www.ombudsnet.org