Indicatoren

Op aanbeveling van het V.N.-Kinderrechtencomité werkte de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) 40 nationale kinderrechtenindicatoren uit. Deze beogen beter zicht te geven op de mate waarin de rechten van kinderen in België al dan niet steeds beter worden gerealiseerd, vanuit het perspectief van kinderen zelf.

Voor de volledige publicatie klik hier

Voorbereidende documenten en alle presentaties die aan bod kwamen tijdens de werkseminaries  en de werkzaamheden van de opvolgingscomités

Afkortingen,Woord vooraf,Voorwoord

Deel I : Algemeen kader

Deel II : De indicatoren

Recht om zijn welzijn na te streven

 • W1 Welbevinden
 • W2 Toekomstperspectief
 • W3 Beleving van de buurt
 • W4 Geweld tussen leeftijdsgenoten
 • W5 Psychologische toegankelijkheid van de diensten voor hulpverlening

Recht op bescherming van de gezondheid

 • G1 Subjectieve gezondheid
 • G2 Kindersterfte
 • G3 Prenatale follow-up
 • G4 Vaccinatie
 • G5 Uitstel van gezondheidszorgen
 • G6 Wachttijd voor tenlasteneming
 • G7 Kwaliteit van de gezondheidszorg
 • G8 Gezonde levensstijl
 • G9 Woonsituatie
 • G10 Gezonde leefomgeving

Recht op onderwijs

 • O1 Kinderen die geen onderwijs ontvangen
 • O2 Gebrek aan studiemateriaal
 • O3 Spreiding van de leerlingen over het gewoon en buitengewoon onderwijs
 • O4 Segregatie
 • O5 Welbevinden op school
 • O6 Gevoel dat naar je geluisterd wordt
 • O7 Gevoel rechtvaardig behandeld te worden
 • O8 Ongelijkheden op het vlak van competentieverwerving
 • O9 Vroegtijdig schoolverlaten

Recht op vrije tijd en rust

 • V1 Evenwicht in de tijdsindeling
 • V2 Vrije keuze inzake invulling vrije tijd
 • V3 Aanbod van speelruimte

Recht op bescherming van het gezinsleven

 • F1 Financiële ondersteuning van gezinnen
 • F2 Evenwicht werk/gezin
 • F3 Beschikbaarheid kinderopvang

Rechten van minderjarigen in contact met Justitie

 • MJ1 Beeld van de jongere over justitie
 • MJ2 Subsidiariteitsbeginsel
 • MJ3 Vorming van beroepsgroepen
 • MJ4 Participatie in gerechtelijke procedures
 • MJ5 Participatie tijdens plaatsing in een open of gesloten regime
 • MJ6 Langdurige plaatsing

Rechten van buitenlandse minderjarigen

 • BM1 Opvang van buitenlandse minderjarigen op een plaats aangepast aan kinderen
 • BM2 Minderjarige slachtoffers van mensenhandel
 • BM3 Participatie in verblijfsprocedures
 • BM4 Duurzame oplossing voor buitenlandse minderjarigen

Deel III : Besluit